top of page

Datu valsts inspekcijas nolikums

Ministru kabineta noteikumi Nr. 1415 


Rīgā 2013.gada 10.decembrī (prot. Nr.66 54.§)
Datu valsts inspekcijas nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
16.panta pirmo daļu


I. Vispārīgie jautājumi


1. Datu valsts inspekcija (turpmāk – inspekcija) ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas darbojas neatkarīgi un patstāvīgi, izpildot normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.
2. Inspekcijas darbības mērķis ir personas datu aizsardzības uzraudzība, uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju akreditācija un uzraudzība, datu aizsardzības uzraudzība elektronisko sakaru nozarē, kā arī informācijas sabiedrības pakalpojumu aprites uzraudzība un kredītinformācijas biroju uzraudzība atbilstoši kompetencei.
(Grozīts ar MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 74)


II. Inspekcijas funkcijas un uzdevumi


3. Inspekcijai ir šādas funkcijas:
3.1. uzraudzīt personas datu apstrādi un aizsardzību saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības, biometrijas datu apstrādes, cilvēka genoma izpētes un parādu ārpustiesas atgūšanas jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem;
3.2. ja datu subjekts pieprasa informāciju par sevi, nodrošināt pieprasījuma pārsūtīšanu Eiropas Tiesu sadarbības vienībai (Eurojust);
3.3. pārstāvēt Latvijas Republiku Apvienotajā Šengenas informācijas sistēmas uzraudzības institūcijā, Apvienotajā Eiropola uzraudzības institūcijā, Eiropola Apelācijas komitejā un Apvienotajā Muitas informācijas sistēmas uzraudzības institūcijā, Eiropas Parlamenta un Padomes 1995.gada 24.oktobra Direktīvas 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 29.panta darba grupā un Eiropas Padomes Konvencijas par personas datu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisku apstrādi Konsultatīvajā komitejā;
3.4. izsniegt licenci kredītinformācijas biroja darbībai;
3.5. uzraudzīt kredītinformācijas biroju darbību.
(Grozīts ar MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 74)
4. Lai izpildītu šo noteikumu 3.punktā minētās funkcijas, inspekcija veic fizisko personu datu aizsardzības, informācijas sabiedrības pakalpojumu, elektronisko sakaru, elektronisko dokumentu, biometrijas datu apstrādes, Šengenas informācijas sistēmas darbības, cilvēka genoma izpētes, informācijas tehnoloģiju drošības parādu ārpustiesas atgūšanas jomu un kredītinformācijas biroju darbību regulējošajos normatīvajos aktos, Eiropas Savienības tiesību aktos un starptautiskajos līgumos noteiktos uzdevumus, kā arī pārstāv Latvijas Republiku starptautiskajās organizācijās un pasākumos datu aizsardzības jomā.
(Grozīts ar MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 74)
5. Inspekcijai ir fizisko personu datu aizsardzības, informācijas sabiedrības pakalpojumu, elektronisko sakaru, elektronisko dokumentu, biometrijas datu apstrādes, Šengenas informācijas sistēmas darbības, cilvēka genoma izpētes, informācijas tehnoloģiju drošības parādu ārpustiesas atgūšanas jomu un kredītinformācijas biroju darbību regulējošajos normatīvajos aktos, Eiropas Savienības tiesību aktos un starptautiskajos līgumos noteiktās tiesības.
(Grozīts ar MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 74)


III. Inspekcijas struktūra un amatpersonu kompetence


6. Inspekcijas darbu vada inspekcijas direktors.
7. Inspekcijas direktors pilda Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas, kā arī:
7.1. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv inspekciju;
7.2. katrā atsevišķā gadījumā pilnvaro inspekcijas amatpersonu vai darbinieku pārstāvēt inspekciju;
7.3. inspekcijas funkciju veikšanai izveido komisijas, padomes un darba grupas, kā arī apstiprina to nolikumus.
8. Inspekcijas direktors nosaka inspekcijas struktūru, katras struktūrvienības funkcijas un padotību.
9. Inspekcijas amatpersonu un darbinieku kompetence un tiesības ir noteiktas fizisko personu datu aizsardzības, informācijas sabiedrības pakalpojumu, elektronisko sakaru, elektronisko dokumentu, biometrijas datu apstrādes, Šengenas informācijas sistēmas darbības, cilvēka genoma izpētes, informācijas tehnoloģiju drošības parādu ārpustiesas atgūšanas jomu un kredītinformācijas biroju darbību regulējošajos normatīvajos aktos, Eiropas Savienības tiesību aktos un starptautiskajos līgumos.
(Grozīts ar MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 74)
10. Inspekcijas amatpersonas un darbinieki nodrošina reģistrācijas un pārbaudes gaitā iegūtās informācijas neizpaušanu, izņemot publiski pieejamo informāciju. Šis aizliegums ir spēkā arī pēc tam, kad amatpersona un darbinieks beidzis pildīt amata pienākumus.


IV. Inspekcijas darbības tiesiskuma nodrošināšana un darbības pārskats


11. Inspekcijas darbības tiesiskumu nodrošina inspekcijas direktors. Inspekcijas direktors ir atbildīgs par inspekcijas iekšējās kontroles un pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.
12. Inspekcijas amatpersonas izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu inspekcijas direktoram. Direktora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību, kā arī lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā.
13. Inspekcija reizi gadā sagatavo publisko pārskatu par tās darbību un sniedz pārskatus par budžeta līdzekļu izlietojumu.


V. Noslēguma jautājums


14. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000.gada 28.novembra noteikumus Nr.408 "Datu valsts inspekcijas nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 435./437.nr.; 2003, 49.nr.)


Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns

bottom of page