Jaunumi

2020/03/31

Kāpēc, datu aizsardzības aizsegā sākotnēji tika slēgta būtiska informācija par COVID – 19 ?

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) savā mājaslapā publicē statistikas datu atspoguļojumu par Latvijā apstiprināto COVID - 19 saslimšanas gadījumu skaitu.

Sākotnēji datu atspoguļojumā Latvija tik sadalīta 6 daļās (Rīga, Pierīga, Kurzeme, Latgale, Zemgale un Vidzeme). SPKC norādīja, ka sīkāk datus nevar atspoguļot, lai pasargātu konkrētu pacientu no sensitīvo datu izpaušanas.

Datu valsts inspekcija ir norādījusi, ka personas datu apstrāde ir likumīga tikai tādā apmērā un tikai tad, ja ir piemērojams vismaz viens no Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punktā minētajiem pamatojumiem (Regulā ir noteikti seši vispārīgi tiesiskie pamati: piekrišana, līguma izpilde, juridisks pienākums, sabiedrības intereses, vitālo interešu aizsardzība
un leģitīmo interešu ievērošana). Savukārt īpašu kategoriju (veselības dati) personas datu apstrāde ir atļauta, ja pastāv vismaz viens no Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9.panta 2.punktā minētajiem pamatojumiem, piemēram, apstrāde ir vajadzīga sabiedrības interešu dēļ sabiedrības veselības jomā – aizsardzībai pret nopietniem pārrobežu draudiem veselībai.

Līdz ar to personas datu apstrāde būtu jāveic tā, lai tā kalpotu cilvēkam, nevis veicinātu informācijas slēpšanu novadiem vai pilsētām, kuros ir saslimuši pacienti.

Datu valsts inspekcija ir norādījusi, ka datu aizsardzībai nav jābūt šķērslim, kas kavētu efektīvu cīņu ar Covid-19 izplatību, bet gan novērstu nepamatotu un nesamērīgu informāciju izplatīšanu par konkrētām saslimušām personām vai personām, kuras atrodas riska grupā. Ir svarīgi, lai attiecīga informācija tiktu izmantota, lai veiktu konkrētos pasākumus/darbības sabiedrības veselības jomā.

Piemēram, ja SPKC informēja, ka viena persona ar Covid-19 ir saslimusi arī Vidzemē, man, kā Valmieras iedzīvotājam, būtu tiesības zināt, vai šī saslimšana ir notikusi Valmierā (līdz ar to, man jāievēro papildus piesardzības pasākumi), vai arī aptuveni 100 kilometrus tālāk esošajos novados (Alūksne, Gulbene, Madona).

Uzskatu, ka konkrēta novada vai pilsētas, kurā atrodas saslimusī persona,
norādīšana, dod tikai un vienīgi pozitīvu efektu (attiecīgā reģiona iedzīvotāji ievērotu papildus piesardzību), taču man, kā sertificētam datu aizsardzības speciālistam, ar 11 gadu pieredzi šajā nozarē, nav skaidrs, kāpēc datu aizsardzības aizsegā, sākotnēji tika slēpta būtiska informācija par COVID – 19.

No Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4.panta izriet, ka “personas dati” ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

Un šeit rodas jautājums - kā pēc saslimušās personas atrašanās vietas (piemēram, Daugavpils, kurā ir gandrīz 100 000 iedzīvotāji), var identificēt konkrēto fizisko personu ?

Par laimi, pašreiz minētā problēma ir atrisināta, un SPKC savā mājaslapā publicē arī konkrētus novadus un pilsētas.

Diemžēl šis jautājums atrisinājās tikai pēc sertificēta datu aizsardzības speciālista Laura Klagiša publikācijas portālā www.pietiek.com¹.

________________

¹ https://pietiek.com/raksti/kapec_datu_aizsardzibas_aizsega_tiek_slegta_butiska_informacija_par_covid__19_r_n.

2019/11/28

Digitālajā laikmetā kontrole pār saviem un mūsu bērnu datiem ir kļuvusi tikpat nepieciešama, kā rūpes par savu un mūsu bērnu drošību. Lai arī datu aizsardzībai vajadzētu ieņemt būtisku lomu mūsu dzīvēs, pārspīlēta personas datu aizsardzības pasākumu veikšana var novest pie citu demokrātisku vērtību apdraudējuma, tādējādi visu sabiedrības locekļu mijiedarbībai būtu jābalstās uz cieņpilnām attiecībām vienam pret otru, t.sk. respektējot citu privātumu.

Ņemot vērā to, ka ne visām pašvaldībām ir iespējams veltīt pietiekami resursus skolu un bērnudārzu audzēkņu personas datu apstrādes problēmjautājumu apzināšanai un skaidrojumiem, Latvijas Sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācija ir sagatavojusi informatīvo materiālu “Bērnu dati skolās un bērnudārzos jeb 20 aktuāli jautājumi par datu apstrādi izglītības iestādēs”.

Ar šo materiālu Latvijas Sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācija vēlas vērsties pie izglītības iestāžu vadītājiem, skolotājiem, audzinātājiem, izglītojamo vecākiem un pašiem izglītojamiem, lai mazinātu ‘spriedzi’ starp datu apstrādē iesaistītiem, novērstu dažādu nepamatotu mītu rašanos un veicinātu cieņpilnu attiecību pastāvēšanu starp visām datu apstrādē iesaistītām pusēm.

Šis materiāls uzskatāms par vispārīgi informatīvu materiālu, kurā iekļauts ir asociācijas biedru vispārējs viedoklis, balstoties uz vispārīgiem situācijas pieņēmumiem, līdz ar to pie citiem apstākļiem ieteicamie rīcības modeļi var mainīties, tādēļ asociācija rekomendē katru individuālo situāciju vērtēt atsevišķi un izvēlēties taisnīgāko rīcības modeli. Materiāla veidošanā atbalstu ir sniegusi arī Latvijas Republikas Datu valsts inspekcija.

Materiāls ir pieejams elektroniskā formātā un lejupielādējams ŠEIT

2019/11/08

Datu valsts inspekcija publicējusi prezentāciju "Aktualitātes personas datu apstrādē un ieteikumus Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanā".

Lejupielādēt prezentāciju var ŠEIT

2019/11/08

Datu valsts inspekcija ir publicējusi interesantu un noderīgu informatīvu prezentāciju - “Pirmais pusotrs gads Datu regulas gaismā - sodu piemērošana”.

Lejupielādēt prezentāciju var ŠEIT

2019/11/02

Eiropas Savienības tiesa atzīst, ka datu subjektiem nedrīkst uzspiest sīkdatnes

Eiropas Savienības tiesa atzīst, ka datu subjektiem nedrīkst uzspiest sīkdatnes 

Eiropas Savienības tiesa savā 2019. gada 1. oktobra spriedumā lietā C‑673/17 (Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV Pret Planet49 GmbH) ir paudusi svarīgas atziņas, attiecībā uz sīkdatņu lietošanu.

ES tiesa Spriedumā ir norādījusi, ka datu subjekta piekrišana nav pienācīgi dota tad, ja atļauja informācijas saglabāšanai tīmekļvietnes lietotāja galiekārtā vai piekļuvei tur jau uzglabātai informācijai ar sīkdatņu palīdzību tiek dota, izmantojot iepriekš ar ķeksīti atzīmētu izvēles rūtiņu, no kuras šim lietotājam, ja viņš nevēlas dot savu piekrišanu, ķeksītis ir jāizņem.

Tāpat, Tiesa ir atzinusi, ka informācijā, kura pakalpojumu sniedzējam ir jāsniedz tīmekļvietnes lietotājam, ir jāietver ziņas par sīkdatņu darbības ilgumu, kā arī par to, vai trešajām personām ir vai nav iespējams piekļūt šīm sīkdatnēm.

Rezumējot minēto, ES tiesa ir atzinusi, ka sīkdatņu glabāšanai ir nepieciešama aktīva piekrišana, un mājaslapas lietotājiem ir tiesības saņemt informāciju gan par sīkdatņu glabāšanas ilgumu, gan par to, to, vai trešajām personām ir vai nav iespējams piekļūt šīm sīkdatnēm.

Pilns spriedums pieejams šeit - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?ur...

2019/10/15

Datu valsts inspekcijas uzraudzības prioritātes


Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 4.panta pirmās daļas 2.punktu, lai nodrošinātu vienveidīgu pieeju uzraudzības aktivitāšu īstenošanā, kā arī veicinātu datu aizsardzības efektivitāti, Datu valsts inspekcija 2019.gadā un turpmāk ir noteikusi uzraudzības prioritāti videonovērošanas jomā – tiks kontrolēta un uzraudzīta juridisku personas veikta videonovērošanas bez informatīvajām zīmēm, kā arī videonovērošanas veikšana neatļautās telpās (ģērbtuves, labierīcības, dušas u.tml.).

2019/08/30

Datu valsts inspekcija piemēro 7000 eiro lielu naudas sodu internetveikalam par personas datu apstrādes pārkāpumiem


2019.gada 26.augustā Datu valsts inspekcijas (DVI) direktore pieņēma lēmumu komersantam, kas sniedz pakalpojumus internetveikalā, piemērot 7000 euro lielu naudas sodu par datu subjekta tiesību neievērošanu un nesadarbošanos ar uzraudzības iestādi – DVI, personu datu aizsardzības jomā. Konkrētajā gadījumā komersants savlaicīgi nesniedza atbildi iedzīvotājam (datu subjektam). Tāpat komersants nesadarbojās ar DVI un savlaicīgi nesniedza iestādei nepieciešamo informāciju, kā arī neizpildīja saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Regula) 58.panta 2.punkta “c” un “g” apakšpunktu un Fizisko personu datu apstrādes likuma 23.pantu DVI izdoto rīkojumu.

Pamatojoties uz iesniegumu (sūdzību) no fiziskas personas (iesniedzējs) par komersanta rīcību - neīstenojot datu subjekta tiesības, ko paredz Regulas 17.pants – tiesības panākt, lai pārzinis (komersants) bez nepamatotas kavēšanās dzēstu iesniedzēja personas datus, DVI veica pārbaudi un konstatēja, ka 2018.gadā iesniedzējs vairākkārt bija vērsies pie komersanta ar pieprasījumu dzēst visus personas datus, t. sk. mobilā tālruņa numuru, kurus komersants bija ieguvis iesniedzēja veiktā pasūtījuma pie komersanta ietvaros. Komersants, pēc iesniedzēja lūgumiem dzēst viņa personas datus, uz iesniedzēja mobilā tālruņa numuru vairākkārt sūtīja komerciālus paziņojumus teksta īsziņu veidā.

Nosakot sodu, DVI direktore ņēma vērā Regulā noteiktos šādus elementus: pārkāpuma būtību, ilgumu un sadarbības pakāpi ar uzraudzības iestādi, ietekmēto datu subjektu skaitu, komersanta apgrozījumu iepriekšējā finanšu gadā un citus (Regulas 83.panta 5.punkta “b” un “e” apakšpunkti).

2019/06/05

SIA "Datu aizsardzības speciālists" valdes loceklis Lauris Klagišs piedalījās ikgadējā datu drošības un aizsardzības seminārā ‘Digitālā ēra”. Kopā ar kolēģiem apskatījām tādas tēmas, kā līdzsvars starp datu aizsardzību un sabiedrības tiesībām zināt, riski datu subjektu tiesībām un brīvībām, datu subjekta identifikācijas problēmjautājumi, mākslīgais intelekts un personas datu aizsardzība, starptautiskā sadarbība, datu nodošana ārpus ES, kā arī tuvākās nākotnes izaicinājumi.

2018/12/07

SIA "Datu aizsardzības speciālists" valdes loceklis Lauris Klagišs piedalījās seminārā personas datu aizsardzības speciālistiem. Kopā ar kolēģiem apskatījām tādas tēmas, kā darbinieku personas datu apstrāde, privātuma politika, kā arī datu subjekta tiesības piekļūt saviem personas datiem.

2018/11/22

SIA "Datu aizsardzības speciālists" valdes loceklis Lauris Klagišs piedalījās Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas rīkotajā seminārā, kur tika apspriesta IT datu drošība, kā arī datu aizsardzības juridiskie aspekti.

2018/11/22

SIA "Datu aizsardzības speciālists" valdes loceklis Lauris Klagišs, zināšanu papildināšanas nolūkos, ir apguvis SIA "Lattelecom" organizēto mācību programmu “IKT drošība uzņēmumā".

2018/11/15

2018. gada 13. novembrī ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 690 “Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem dokumentiem, kuriem ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņiem”. 

Noteikumi pieejami šeit - www.likumi.lv

Minētie noteikumi nosaka dažādu, personas datu saturošu dokumentu glabāšanas termiņus, kas pārsvarā ir 75 gadi. Ja dokumentos ir informācija ar vēsturisku, sabiedrisku, kultūras vai zinātnisku nozīmi, tos glabā pastāvīgi. Līdz 2021. gada 31. janvārim ir jāiznīcina tie dokumenti, kuriem nav arhīviskas vērtības un kuru glabāšanas termiņš ir beidzies.

2018/07/27

“Šajā uzziņā Valsts ieņēmumu dienests ir skaidrojis personas datu saglabāšanas nepieciešamību nodokļu kontroles vajadzībām, norādot, ka, atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulai, pārzinim nav pienākuma dzēst personas datus pēc datu subjekta lūguma, ciktāl datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu likumā “Par grāmatvedību” un likumā “Par nodokļiem un nodevām” minētos juridiskos pienākumus”

2018/05/15

"Mājaslapas un datu aizsardzība: Kas jāzina vietnes apmeklētājiem un īpašniekiem"

Digitālā mārketinga blogā “Zini labāk’, sadarbībā ar SIA “Datu aizsardzības speciālists” publicēts raksts “Mājaslapas un datu aizsardzība: Kas jāzina vietnes apmeklētājiem un īpašniekiem?”

2018/04/06

No šā gada aprīļa SIA “Datu aizsardzības speciālists” ir pieejams jaunās, plašākās telpās, pašā Valmieras centrā – Rīgas ielā 13 (virs Luminor bankas, blakus Swedbank), 3 stāvā, ieeja no pagalma puses”

Datu aizsardzības speciālists

2018/02/07

Valsts un pašvaldības uzņēmumos būs vajadzīgs datu aizsardzības speciālists

2017/09/16

Datu aizsardzības prasības nākamgad var nepatīkami pārsteigt pašvaldību maciņus

Datu aizsardzības speciālists Lauris Klagišs laikrakstā Diena ir publicējis rakstu - Datu aizsardzības prasības nākamgad var nepatīkami pārsteigt pašvaldību maciņus. Raksts apskatāms šeit

2017/09/25

"Klusums pirms vētras Personas datu aizsardzības jomā"

Datu aizsardzības speciālists Lauris Klagišs portālā www.apollo.lv ir publicējis rakstu "Klusums pirms vētras Personas datu aizsardzības jomā"

2017/09/14

Mūsu uzņēmuma valdes loceklis un datu aizsardzības speciālists Lauris Klagišs 2017.gada 13.septembrī piedalījās Datu valsts inspekcijas organizētajā seminārā datu aizsardzības speciālistu kvalifikācijas celšanai.

Semināra ietvaros, 5 stundu garumā, tika aplūkotas aktualitātes personas datu aizsardzībā gan Vispārīgās datu aizsardzības regulas, gan jaunā Datu aizsardzības likuma kontekstā. Tāpat tika analizētas datu aizsardzības speciālista funkcijas un pienākumi. Akcents tika likts uz to, ka datu aizsardzības speciālists noteikti būtu jāiesaista jautājumu pieņemšanās, kas saistīti ar datu apstrādi

2017/08/24

Videonovērošanas reģistrācija

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 21.pantu, pirms personas datu apstrādes uzsākšanas pārzinis reģistrē personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā vai norīko fizisko personu — datu aizsardzības speciālistu —, ja pārzini veic videonovērošanu, saglabājot personas datus.

Lai reģistrētu ar videonovērošanu saistītu datu apstrādi, Datu valsts inspekcijai ir jāiesniedz personas datu apstrādes reģistrācijas iesniegums, kā arī jāizstrādā iekšējie aizsardzības noteikumi.

Valsts nodeva par personas datu apstrādes reģistrāciju ir 56,91 EUR vai 28,46 eUR (pārzinis ir fiziska persona vai sīkais uzņēmums (t.i. nodarbina mazāk kā 10 darbiniekus un gada apgrozījums nepārsniedz 2 milj. EUR);

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 204.9 pantu, par fiziskās personas datu apstrādi bez likumā noteiktās reģistrēšanas vai bez personas datu aizsardzības speciālista reģistrēšanas Datu valsts inspekcijā, juridiskajam personām var uzlikt naudas sodu no tūkstoš četrsimt līdz četrpadsmit tūkstoš EUR, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas.

SIA “Datu aizsardzības speciālists” piedāvā sniegt konsultācijas, saistībā ar videonovērošanas personas datu apstrādes reģistrāciju, kā arī sagatavot nepieciešamos dokumentus personas datu apstrādes reģistrācijai. Dokumentu paketes sagatavošana (kas ietver arī nepieciešamās konsultācijas pa e-pastu vai telefonu) izmaksās 150 EUR.

2017/08/02

SIA “Datu aizsardzības speciālists” ir izveidota jauna un mūsdienīga mājaslapa www.datuspecialists.lv, kurā Jūs ērti varat iegūt informāciju par mūsu pieredzi un piedāvātajiem pakalpojumiem.